aktualności o nas flota rezerwacje kursy galeria kontakt
”Żeglowanie … sport przestrzenny uprawiany dla własnej sprawności fizycznej, dla godziwego spędzania wolnego czasu, dla odnowienia sił po pracy zawodowej, poznania piękna jezior, rzek i mórz.” Włodzimierz Głowacki - Wspaniały Świat Żeglarstwa 65 lat KS Polonez! ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY POLONEZ - Witamy na oficjalnej stornie Klubu!

Strona główna > O nas > Statut klubu

Preambuła Rodział I Rodział II Rodział III Rodział IV Rodział V Rodział VI Rodział VII

Rozdział VII
Zbycie majątku, zmiany statutu i rozwiązanie Klubu

§ 39

Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążenia majątku Klubu może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków tylko wtedy gdy zostanie umieszczone w porządku obrad, a informacja o planowanych decyzjach majątkowych zostanie zawarta w zawiadomieniach rozesłanych członkom Klubu.

§ 40

1. Projekt zmian statutu może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków tylko wtedy gdy zostanie umieszczony w porządku jego obrad, a jednolity tekst statutu, uwzględniający proponowane zmiany, zostanie podany do wiadomości członków na stronie internetowej Klubu.
2. Zmiana statutu Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Zmieniony statut wchodzi w życie po dokonaniu przez sąd rejestrowy wpisu zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 41

1. Rozwiązanie Klubu może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków tylko wtedy gdy zostanie umieszczony w porządku obrad, a informacja o tym zamiarze zostanie umieszczana w zawiadomieniach rozesłanych członkom Klubu.
2. Rozwiązanie Klubu może nastąpić w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej kwalifikowaną większością co najmniej trzech czwartych głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Likwidatorami zostają członkowie Zarządu Klubu i zawiadamiają sąd o wszczęciu likwidacji.
4. Zarząd Klubu przeprowadza likwidację zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków zawartymi w treści uchwały obejmującej:
a) zbycie majątku w miarę możliwości za cenę pokrywającą zobowiązania Klubu i koszty postępowania likwidacyjnego,
b) rozporządzenie saldem rachunku i polecenie jego zamknięcia,
c) protokolarne przekazanie przedmiotów o charakterze pamiątkowym lub zabytkowym na cele muzealne, o ile to możliwe odpłatnie.
5. Po zakończeniu likwidacji Zarząd zgłosi sądowi wniosek o wykreślenie Klubu z Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Walne Zebranie Członków podejmie uchwałę o przeznaczeniu pozostałego majątku Klubu na określony cel.

Symbol       Facebook       Symbol

Symbol Aktualności       Aktualności       Symbol Aktualności

ZAWIADOMIENIE - Walne zebranie...

Z głębokim żalem żegnamy nasze...

50 bojerowe Mistrzostwa świata...

Inicjatywa promowania żeglarst...

Letni sezon regatowy - podsumo...

Sezon żeglarski zakończony...

Regaty o Błękitną Wstęgę YKP W...

Trwa jesienna część startów w ...

Sezon sekcji turystycznej - mo...

Sezon nawigacyjny w ŻKS Polone...

Zobacz wszystkie aktualności »

Design: Piotr Kojtek | Kodowanie html i cms: Kalais Studios