aktualności o nas flota rezerwacje kursy galeria kontakt
”Żeglowanie … sport przestrzenny uprawiany dla własnej sprawności fizycznej, dla godziwego spędzania wolnego czasu, dla odnowienia sił po pracy zawodowej, poznania piękna jezior, rzek i mórz.” Włodzimierz Głowacki - Wspaniały Świat Żeglarstwa 65 lat KS Polonez! ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY POLONEZ - Witamy na oficjalnej stornie Klubu!

Strona główna > O nas > Statut klubu

Preambuła Rodział I Rodział II Rodział III Rodział IV Rodział V Rodział VI Rodział VII

Rozdział VI
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Klubu dzielą się na członków:
1) rzeczywistych,
2) uczestników,
3) wspierających,
4) honorowych,
5) stażystów.

§ 13

Członkiem rzeczywistym może być członek stażysta przyjęty uchwałą Zarządu Klubu, po odbyciu dwuletniego stażu i pozytywnej opinii dwóch członków rzeczywistych, którzy rekomendowali jego przyjęcie na członka stażystę.

§ 14

Członkowie rzeczywiści mają prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) korzystania ze sprzętu, obiektów i urządzeń sportowych na warunkach określonych w regulaminie Klubu,
3) reprezentowania Klubu w zawodach i imprezach, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) noszenia odznak i ubiorów sportowych w barwach Klubu oraz posługiwanie się banderą klubową,
5) wyróżnień i nagród honorowych za wzorowe wykonanie swoich obowiązków statutowych oraz za aktywny udział w pracach Klubu.

§ 15

Do obowiązków członków Klubu należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
2) aktywny udział w realizacji celów statutowych Klubu,
3) regularne opłacanie składek członkowskich i innych zobowiązań wobec Klubu,
4) ochrona własności Klubu stanowiącej wspólne dobro wszystkich członków,
5) zachowanie postawy godnej członka Klubu i sportowca polskiego,
6) rozliczenie się z zobowiązań wobec Klubu.

§ 16

1. Członkiem uczestnikiem może być osoba małoletnia, która została przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkowie uczestnicy mają wszelkie prawa i obowiązki członków rzeczywistych, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

§ 17

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz Klubu i na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
2. Członek wspierający – osoba prawna działa w Klubie za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający ma prawa członków rzeczywistych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członkowie wspierający maja prawo uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Zarządu.
5. Ustanie członkostwa wspierającego następuje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu,
b) wykreślenie uchwałą Zarządu wskutek:
- niewykonania świadczeń zadeklarowanych na rzecz Klubu,
- działalności niezgodnej ze statutem lub na szkodę Klubu,
- prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego wobec osoby fizycznej o pozbawieniu praw publicznych,
c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego Klub.
6. Od uchwały Zarządu o wykreśleniu członkowi wspierającemu przysługuj prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, z zastosowaniem postanowień § 21 ust. 2 i 3 statutu.

§ 18

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu lub rozwoju żeglarstwa, na wniosek Zarządu Klubu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego i ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich i odpłatności za korzystanie z urządzeń Klubu.
3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek:
a) Zarządu Klubu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Sądu Koleżeńskiego,
d) jednej drugiej ogółu członków.

§ 19

Członkiem stażystą może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, który zostanie przyjęty uchwałą Zarządu Klubu na podstawie pisemnej deklaracji, po otrzymaniu rekomendacji od dwóch członków rzeczywistych, którzy przyjmą moralną odpowiedzialność za przestrzeganie przez członka stażystę postanowień statutu.

§ 20

1. Członek stażysta ma prawa i obowiązki członka rzeczywistego, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego, z uwzględnieniem postanowień ust. 2.
2. Członek stażysta za cumowanie swojego jachtu w klubowym porcie przez pierwszy rok stażu wnosi opłaty jak armator niebędący członkiem Klubu.

§ 21

1. Członkostwo uczestników, stażystów i członków rzeczywistych ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu,
b) skreślenia przez Zarząd Klubu z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia,
c) wykluczenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Klubu oraz na skutek popełnionego czynu niegodnego członka Klubu.
2. Członek wykluczony ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały o wykluczeniu, za pośrednictwem Zarządu Klubu.
3. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zachowuje wszystkie swoje prawa i obowiązki.

§ 22

Na wniosek członka Klubu Zarząd może zawiesić jego prawa i obowiązki.

Symbol       Facebook       Symbol

Symbol Aktualności       Aktualności       Symbol Aktualności

ZAWIADOMIENIE - Walne zebranie...

Z głębokim żalem żegnamy nasze...

50 bojerowe Mistrzostwa świata...

Inicjatywa promowania żeglarst...

Letni sezon regatowy - podsumo...

Sezon żeglarski zakończony...

Regaty o Błękitną Wstęgę YKP W...

Trwa jesienna część startów w ...

Sezon sekcji turystycznej - mo...

Sezon nawigacyjny w ŻKS Polone...

Zobacz wszystkie aktualności »

Design: Piotr Kojtek | Kodowanie html i cms: Kalais Studios