aktualności o nas flota rezerwacje kursy galeria kontakt
”Żeglowanie … sport przestrzenny uprawiany dla własnej sprawności fizycznej, dla godziwego spędzania wolnego czasu, dla odnowienia sił po pracy zawodowej, poznania piękna jezior, rzek i mórz.” Włodzimierz Głowacki - Wspaniały Świat Żeglarstwa 65 lat KS Polonez! ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY POLONEZ - Witamy na oficjalnej stornie Klubu!

Strona główna > O nas > Statut klubu

Preambuła Rodział I Rodział II Rodział III Rodział IV Rodział V Rodział VI Rodział VII

Rozdział V
Władze Klubu

§ 23

1. Władzami Klubu są:
A) Walne Zebranie Członków,
B) Zarząd Klubu,
C) Komisja Rewizyjna,
D) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór przez Walne Zebranie Członków odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3. Kandydatury do władz Klubu mają prawo zgłaszać członkowie rzeczywiści, w tym nowo wybrany Prezes Zarządu.
4. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków.

§ 24

1. Członek władz Klubu nie może łączyć tej funkcji z funkcją w innych klubach sportowych.
2. Członkami władz Klubu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Do władz Klubu następnej kadencji nie mogą kandydować osoby, będące uprzednio członkami władz, o których mowa w §23 ust. 1, które nie uzyskały absolutorium.
4. W przypadku nieuczestniczenia w pracach danego organu władz Klubu przez okres co najmniej 6 miesięcy, członkowie władz mogą być odwołani z pełnionej funkcji przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
5. Członkowie władz Klubu pełnią swoje funkcje społeczne.


A. Walne Zebranie Członków

§ 25

1. Walne Zebranie Członków, jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania Członków odbywają się w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Klubu (bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej) oraz sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
b) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie głównych kierunków rozwoju Klubu, programu działalności oraz budżetu,
d) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
e) dokonywanie wyboru Prezesa i pozostałych członków Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
g) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania, zbywania lub obciążeń nieruchomości i środków trwałych przekraczających równowartość w złotych kwoty 5000 euro,
h) zatwierdzanie regulaminu władz Klubu,
i) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Klubu,
j) nadawanie godności członka honorowego Klubu,
k) rozpatrywanie wszelkich innych spraw lub wniosków zgłoszonych przez władze i członków Klubu dotyczących działalności i organizacji Klubu, które są objęte porządkiem obrad,
l) ustanawianie odznak klubowych na wniosek Zarządu Klubu,
ł) podejmowanie uchwał o wystąpieniu lub przystąpieniu do innych stowarzyszeń i organizacji.

§ 26

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. Liczbę członków dokumentuje lista obecności. Przebieg obrad jest protokołowany.
2. Szczegółowe zasady obrad określa Regulamin Obrad uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 27

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Klubu zobowiązany jest powiadomić ogół członków na piśmie, nie później niż 14 dni przed terminem Zebrania. Zamiast formy pisemnej zawiadomienie może być wysłane do członków Klubu pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyrazili oni pisemną zgodę i podali adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 28

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej wynikający z pełnionych funkcji kontrolnych i nadzorczych, albo na wniosek co najmniej jednej drugiej ogółu członków rzeczywistych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje tylko sprawy, dla których zostało zwołane.
4. W przypadku nie wywiązania się Zarządu z obowiązków przewidzianych w §25 ust. 2, §27 i §28 ust.1 i 2, uprawnienie do zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.


B. Zarząd

§ 29

1. Zarząd jest powoływany do kierowania bieżącą działalnością Klubu między Walnym Zebraniami Członków.
2. Zarząd składa się z 5 do 9 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
O liczbie członków Zarządu w danej kadencji decyduje Walne Zebranie Członków.
3. Na pierwszym zebraniu, nie później niż 7 dni po wyborze, Zarząd konstytuuje się, z wyłączeniem funkcji Prezesa, którego wybiera Walne Zebranie Członków.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zebranie Członków.
5. Zarząd może tworzyć komisje oraz inne organy doradcze Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes nie rzadziej niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
7. Uchwały Zarządu Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W wypadku równości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego obradom.
8. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie i nadzorowanie działalności Klubu, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Członków,
2) składanie sprawozdań z wykonania uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków corocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych,
4) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działań w jego imieniu,
5) zarządzanie majątkiem i środkami finansowymi Klubu zgodnie z preliminarzem, budżetem, wytycznymi Walnego Zebrania Członków, w oparciu o obowiązujące przepisy,
6) opracowywanie i wdrażanie regulaminów, procedur wewnętrznych i innych niezbędnych przepisów regulujących działalność Klubu,
7) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
8) określenie zasad działania i uprawnień powołanych komisji oraz organów doradczych Zarządu, a także nadzór nad ich pracami,
9) przyjmowanie, skreślanie i zawieszanie członków oraz prowadzeni ewidencji osobowej,
10) przyznawanie nagród honorowych i wyróżnień oraz wykonywanie kar orzeczonych przez Sąd Koleżeński,
11) występowania do Walnego Zebrania Członków o nadanie godności członka honorowego,
12) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
13) udostępnianie członkom regulaminów, uchwał organów i innych istotnych dokumentów związanych z działalnością Klubu, w formie publikacji na stronie internetowej Klubu,
14) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego oraz opłat za korzystanie ze sprzętu klubowego,
15) kierowanie spraw do Sądu Koleżeńskiego.

§ 31

1. Klub reprezentują i zaciągają zobowiązania majątkowe w jego imieniu działający łącznie Prezes lub Wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu.
2. Zarząd Klubu może powierzyć każdemu z członków tego organu prowadzenie poszczególnych spraw zawiązanych z funkcjonowaniem Klubu, udzielając w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa.


C. Komisja Rewizyjna

§ 32

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli całokształtu działalności Klubu co najmniej raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna działała w oparciu o statut, regulamin oraz obowiązujące przepisy w tym zakresie.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej dwóch członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W wypadku równości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego obradom.
5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu Klubu ani pozostające w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, z osobami zarządzającymi Klubem.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą uczestniczyć w innych władzach Klubu.

§ 33

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) badania sprawozdań Zarządu z działalności Klubu oraz sprawozdań finansowych. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
b) kontrola całokształtu działalności statutowej, gospodarczej i finansowej pod względem celowości, rzetelności, gospodarności i zgodności z przepisami prawa,
c) kontrola wszelkich dokumentów Klubu,
d) reprezentowanie Klubu w umowach między Klubem a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, przy czym Klub reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.
2. Dla realizacji swoich zadań Komisja Rewizyjna jest uprawiona do:
a) żądania niezbędnych wyjaśnień od Zarządu, a także od zatrudnionych pracowników,
b) przeprowadzenia kontroli okresowych i doraźnych z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej jednej czwartej liczy członków Klubu,
c) delegowania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub upoważnionego przez niego członka Komisji na posiedzenia Zarządu, z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do:
a) informowania Zarządu o wynikach kontroli oraz zgłaszania wniosków i zaleceń w celu usunięcia stwierdzonych uchybień,
b) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) występowania do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków,
d) wystąpienia do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o odwołanie Zarządu w przypadku braku rocznego sprawozdania Zarządu w przewidzianym statutem terminie oraz w razie stwierdzenia innych naruszeń postanowień statutu lub obowiązujących przepisów albo działania na szkodę Klubu.


D. Sąd Koleżeński

§ 34

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej 3 osobowym.
3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W wypadku równości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego obradom Sądu.
4. Sąd Koleżeński działa na podstawie statutu Klubu oraz Regulaminu Sądu Koleżeńskiego.
5. Do kompetencji Sądu koleżeńskiego należy:
a) rozstrzyganie sporów między członkami,
b) nakładanie kar na członków Klubu w przypadku postępowania niezgodnego ze statutem, wewnętrznymi regulaminami, przepisami organizacji sportowych, wykroczeń dyscyplinarnych i czynów naruszających etykę sportową oraz dobre obyczaje w żeglarstwie.
6. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
- upomnienie,
- nagana,
- wykluczenie.
7. Wnioski z przeprowadzonych spraw, Sąd Koleżeński kieruje do Zarządu Klubu.

§ 35

1. Sąd Koleżeński zobowiązany jest do składania sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub upoważniony przez niego członek Sądu Koleżeńskiego może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą uczestniczyć w innych władzach Klubu.

§ 36

1. W wypadku gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu poniżej stanu wymaganego statutem, w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu.
2. Wybór członków władz Klubu uzupełnionych w drodze kooptacji wymaga akceptacji przez najbliższe Walne Zebranie Członków, przy czym kadencja dokooptowanych członków władz wygasa z upływem kadencji ich poprzedników. W wypadku braku akceptacji uzupełnienia składu władz Klubu w drodze kooptacji zarządza się wybory na wakujące miejsca w zdekompletowanym organie.

Symbol       Facebook       Symbol

Symbol Aktualności       Aktualności       Symbol Aktualności

ZAWIADOMIENIE - Walne zebranie...

Z głębokim żalem żegnamy nasze...

50 bojerowe Mistrzostwa świata...

Inicjatywa promowania żeglarst...

Letni sezon regatowy - podsumo...

Sezon żeglarski zakończony...

Regaty o Błękitną Wstęgę YKP W...

Trwa jesienna część startów w ...

Sezon sekcji turystycznej - mo...

Sezon nawigacyjny w ŻKS Polone...

Zobacz wszystkie aktualności »

Design: Piotr Kojtek | Kodowanie html i cms: Kalais Studios